ČLENSTVÍ VE  SDRUŽENÍ, ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A VÝHODY ČLENA SDRUŽENÍ RR SPORT SPOLKU

Členem RR SPORTu mohou být fyzické osoby starší 18 let, občan České republiky nebo občan jiného státu, který souhlasí se stanovami a cíli RR SPORTu. Členství v RR SPORTu nevylučuje členství v jiných klubech a sdružení.

O přijetí za člena RR SPORTu rozhoduje na základě písemné přihlášky předsednictvo sdružení. RR SPORT není povinen přijat každého zájemce o členství ve sdružení a přihlášky je možno odmítnout. Důvody odmítnutí přihlášky do sdružení budou zájemci sděleny při návratu písemné přihlášky a poplatku!

Členství vzniká dnem přijetí za člena a řádným uhrazením členského poplatku stanoveného pro daný rok.

Dokladem o členství je členské číslo přidělené předsedou spolku.

Členové klubu jsou oprávněni zejména:

 1. Účastnit se akcí, pořádaných RR SPORT SPOLKEM / coursingy, výstavy, výlety, kempy atd atd./
 2. Žádat pomoc spolku při řešení problémových situací
 3. Volit členy Výboru sdružení a všechny další funkcionáře v souladu se stanovami
 4. Být volen do všech funkcí RR SPORT SPOLKU v souladu se stanovami
 5. Využívat slev sponzorů RR SPORT SPOLKU, které jsou pro členy klubu stanoveny
 6. Účastnit se přednáškových akcí týkající se coursingu, výživy a péče o psy
 7. Svobodně se vyjadřovat ke všem okolnostem, které se dotýkají činnosti klubu 

Člen má povinnost zejména:

 1. dodržovat stanovy RR SPORT spolku,
 2. aktivně se podílet na plnění cílů RR SPORT spolku,
 3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech RR SPORT spolku,
 4. platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí,
 5. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno RR SPORTu

Členství ve Sdružení zaniká:

 1. vystoupením člena písemným oznámením na adresu předsednictva RR SPORTu, člen není povinen své vystoupení zdůvodňovat, vystoupení je právně účinné okamžikem doručení písemného oznámení o vystoupení
 2. nezaplacením členského příspěvku k 30.05. daného roku
 3. úmrtím člena
 4. vyloučením člena
 5. opakovaně i přes písemné upozornění, závažným způsobem porušuje stanovy RR SPORTu
 6. zánikem RR SPORTu

Členský poplatek je pro rok 2020 stanoven ve výši 400,- Kč a příspěvek je nutno uhradit do 30. 5. 2020 tímto možným způsobem:

 • bankovním převodem na : číslo účtu 2300182706/2010, do zprávy pro příjemce nutno uvést „ členský poplatek rok 2020“,
 • hotovostní platbou do hlavní pokladny na jakékoliv akci RR SPORTu.

Členové RR SPORTu jsou finančně zvýhodněni na všech akcích pořádajících sdružením.

Přihlášku k členství v klubu naleznete ke stažení zde:

[prettyfilelink size=”312 KB” src=”http://www.rr-sport.eu/rrsport/wp-content/uploads/2019/01/rrsport-prihlaska-pro-rok-2019.pdf” type=”pdf”]rrsport-prihlaska-pro-rok-2019[/prettyfilelink]

Stanovy klubu najdete zde:

[prettyfilelink size=”1 MB” src=”http://www.rr-sport.eu/rrsport/wp-content/uploads/2019/01/rrsport-stanovy-odsouhlasene-2015-platne.pdf” type=”pdf”]rrsport-stanovy-odsouhlasene-2015-platne[/prettyfilelink]

Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat na akcích RR-sportu, zaslat poštou na adresu: Šárka Bravencová, Barákova 29/3, 591 01 Žďár nad Sázavou nebo e-mailem: ridgebacksport@gmail.com